Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đang là một trong những điều kiện tiên quyết để những doanh nghiệp, cửa hàng, nhà hành kinh doanh thực phẩm có thể đi vào hoạt đông đúng pháp luật. Thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được những quy trình xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.


Doanh nghiệp, tổ chức, công dân đến lấy mẫu hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Chi cục an toàn thực phẩm hoặc Cục an toàn thực phẩm
Sau đó hoàn thành hồ sơ đăng ký và nộp lại về Chi cục hoặc Cục an toàn thực phẩm có thẩm quyền
Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ bắt đầu thẩm đinh hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
+ Trong 5 ngày từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan phải thẩm định hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho chủ hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ


+ Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định cơ sở

+ Nội dung thẩm đinh cơ sở được đối chiếu theo thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (http://vpluat.com/tu-van-luat/hoi-dap-ve-giay-chung-nhan-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.html) với hồ swo gốc lưu tại cơ sở theo quy đinh, thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở và ghi vào mẫu biên bản.


Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Từ những bước thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, các doanh nghiệp có thể hoàn thiện hồ sơ và tìm hiểu những lưu liên quan đến việc làm hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ
http://vpluat.com/tu-van-luat/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.html